top of page
Dalt de tot

POLÍTICA DE PRIVACITAT D'AQUEST LLOC WEB

Les vostres dades segures

LES VOSTRES DADES SEGURES

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la vostra informació personal de compliment obligat per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengueu perfectament què farem amb les dades personals que us demanam.

Així, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que us permetran decidir què podem fer amb la vostra informació personal.

Per favor, si una vegada que hàgiu llegit aquesta informació us queda alguna pregunta, no dubteu a fer-nos-la.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

QUI SOM?

La nostra denominació: AJUNTAMENT D´ALGAIDA

El nostre CIF/NIF: P0700400E

La nostra activitat principal: AJUNTAMENT

La nostra adreça: CARRER DEL REI, 6. 07120. ALGAIDA (Illes Balears)

El nostre telèfon de contacte: 971 125335

La nostra adreça electrònica de contacte: tagjuridica@ajalgaida.net

El nostre lloc web: http://www.ajalgaida.net

 

Estam a la vostra disposició, no dubteu a contactar amb nosaltres.

 

CONTACTAU AMB EL NOSTRE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Sabeu que a la nostra entitat disposam d’un delegat de protecció de dades al qual podeu enviar totes les vostres reclamacions, dubtes i suggeriments sobre l’ús de la vostra informació personal?

El nostre delegat de protecció de dades es diu i aquestes són les seves dades de contacte:

Adreça electrònica de contacte: consultasjuridico@audidat.com

 

PER A QUÈ USAREM LES VOSTRES DADES?

Amb caràcter general, usarem les vostres dades personals per poder relacionar-nos amb vós i poder prestar-vos els nostres serveis.

Així mateix, també podrem usar-les per a altres activitats, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats. 

 

PER QUÈ NECESSITAM USAR LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vós i poder prestar-vos els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la vostra disposició una sèrie de caselles que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la vostra informació personal. 

 

QUI CONEIXERÀ AL INFORMACIÓ QUE US DEMANAM?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat pot tenir coneixement de la informació que us demanam.

Igualment, poden tenir coneixement de la vostra informació personal aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels nostres serveis es fa mitjançant una targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per exemple, la Llei tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària una informació determinada sobre operacions econòmiques que superin una quantitat concreta.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre aquest tema.

 

COM PROTEGIREM LES VOSTRES DADES?

Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscs que comporti l’ús de la vostra informació.

Amb aquest objectiu, la nostra entitat ha aprovat una política de protecció de dades i es duen a terme controls i auditories anuals per verificar que les vostres dades personals estan segures en tot moment.

 

ENVIAREM LES VOSTES DADES A ALTRES PAÏSOS?

Al món hi ha països que són segurs per a les vostres dades i n’hi ha d’altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades. La nostra política és no enviar la vostra informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les vostres dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us sol·licitarem prèviament permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscs de l’enviament de la vostra informació personal a un altre país.

 

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTES DADES?

Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens hi obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, les eliminarem de manera segura i de manera respectuosa amb el medi ambient.

 

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES?

En qualsevol moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació personal vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret es diu portabilitat i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu d’enviar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI per poder identificar-vos.

A  les oficines de la nostra entitat disposam de formularis específics per sol·licitar aquests drets i us oferim la nostra ajuda per emplenar-los.

Per tenir més informació sobre els vostres drets respecte a la protecció de dades, podeu consultar el lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

PODEU RETIRAR EL CONSENTIMENT SI CANVIAU D'OPINIÓ EN UN MOMENT POSTERIOR?

Podeu retirar el consentiment si canviau d’opinió sobre l’ús de les vostres dades en qualsevol moment.

Així, per exemple, si en un moment determinat vàreu tenir interès a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no en voleu rebre més, podeu fer-nos-ho saber a través del formulari d’oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

 

EN CAS QUE ENTENGUEU QUE ELS VOSTES DRETS HAN ESTAT DESATESOS, ON PODEU FORMULAR UNA RECLAMACIÓ?

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels canals següents:

 

Seu electrònica: http://www.agpd.es

Adreça postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades. C. de Jorge Juan, 6. 28001. Madrid

Telèfon: 901 10 00 99 - 91 266 35 17

 

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’un advocat ni d’un procurador.

 

ELABORAREM PERFILS SOBRE VÓS?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, hi pot haver situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vós. Un exemple podria ser la utilització del vostre historial de compres o serveis per poder oferir-vos productes o serveis adaptats als vostres gusts o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la vostra informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en benefici propi.

 

USAREM LES VOSTRES DADES PER A ALTRES FINALITATS?

La nostra política és no usar les vostres dades per a finalitats diferents de les que us hem explicat. Si, no obstant això, necessitàssim usar les vostres dades per a activitats diferents, sempre us sol·licitarem prèviament permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre aquest tema.

A_Proteccio_de_dades

PROTECCIÓ DE DADES

L’Òrgan de Govern de l’AJUNTAMENT D’ALGAIDA (d’ara endavant, el responsable del tractament) assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present política de protecció de dades, a fi de garantir la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 4 de maig de 2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica, legislació sectorial específica i les normes de desenvolupament).

 

La política de protecció de dades de l’AJUNTAMENT D’ALGAIDA es basa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

 

En aquest sentit, el responsable del tractament s’ha de regir pels principis següents, que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

 

 • Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament ha d’aplicar, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament mateix, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la pseudonimització, concebudes per aplicar d’una manera efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.​

 • Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cada una de les finalitats específiques del tractament.

 • Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals han de ser aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

 • Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals s’han de tractar d’una manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.

 • Limitació de la finalitat: les dades personals s’han de recollir amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no s’han de tractar ulteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats.

 • Minimització de dades: les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

 

 • Exactitud: les dades personals han de ser exactes i, si és necessari, han d’estar actualitzades; s’han d’adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

 • Limitació del termini de conservació: les dades personals s’han de mantenir de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.

 • Integritat i confidencialitat: les dades personals s’han de tractar de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 • Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i la informació que es facilitin al personal involucrat en el tractament d’aquestes. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades ha de ser convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

 

La política de protecció de dades de l’AJUNTAMENT D’ALGAIDA és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

 

En conseqüència, la present política de protecció de dades involucra tot el personal del responsable del tractament, que l’ha de conèixer i assumir, considerant-la com a pròpia, i cada membre del personal esmentat ha de ser responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com d’identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

 

Aquesta política ha de ser revisada per l’Òrgan de Govern de l’AJUNTAMENT D’ALGAIDA tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

A_Politica_de_galetes

POLÍTICA DE GALETES

Benvingut/Benvinguda a la POLÍTICA DE GALETES del lloc web de l’AJUNTAMENT D’ALGAIDA (NIF P0700400E), on us explicarem en un llenguatge clar i senzill totes les qüestions necessàries perquè pugueu tenir el control sobre les galetes a partir de les vostres decisions personals.

QUÈ SÓN LES GALETES I PER A QUÈ LES USAM?

Una galeta (cookie) és un petit arxiu d’informació que es guarda en el vostre ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta cada vegada que visitau el nostre lloc web.

En principi, una galeta és inofensiva: no conté virus, troians, cucs, etc. que puguin danyar el vostre terminal, però sí que té un cert impacte sobre el dret a la protecció de les vostres dades personals, ja que recull determinada informació relativa a la vostra persona (hàbits de navegació, identitat, preferències, etc.).

És per això que, d’acord amb el que s’estableix en la normativa aplicable (LSSI i normativa vigent de protecció de dades personals), per a l’activació de determinats tipus de galetes es necessita la vostra autorització.

Abans d’això, us donarem alguna informació addicional que us ajudarà a prendre una millor decisió sobre aquest tema:

1. Les galetes poden ser de diversos tipus en funció de la finalitat:

- Les galetes tècniques són necessàries perquè el nostre lloc web pugui funcionar. No necessiten la vostra autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.

- La resta de galetes serveixen per millorar el nostre web, per personalitzar-lo d’acord amb les vostres preferències o per poder mostrar-vos publicitat ajustada a les vostres cerques, gusts i interessos personals. Podeu acceptar totes aquestes galetes pitjant el botó ACCEPTA, o bé configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant en l’apartat “CONFIGURACIÓ DE GALETES”.

2. Algunes galetes són nostres (les denominarem galetes pròpies) i d’altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per al nostre lloc web (les denominarem galetes de tercers; un exemple podrien ser les galetes de proveïdors externs com Google). En aquest sentit, és important que sapigueu que alguns d’aquests proveïdors externs poden estar situats fora d’Espanya.

Al món no tots els països tenen un mateix nivell de protecció de dades: n’hi ha alguns de més segurs que els altres (per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades). La nostra política és recórrer a proveïdors de confiança que, amb independència que es trobin situats a la Unió Europea o fora d’aquesta, hagin adoptat les garanties adequades per a la protecció de la vostra informació personal. No obstant això, en l’apartat denominat “QUIN TIPUS DE GALETES S’UTILITZEN ACTUALMENT AL NOSTRE LLOC WEB?”, podeu consultar les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades de cada un dels proveïdors externs esmentats, a fi que pugueu prendre una decisió conscient sobre activar o no activar les galetes de tercers que utilitza el nostre lloc web.    

 

3. Finalment, en funció del temps que romanen actives, les galetes poden ser de dos tipus:

- Galetes de sessió: expiren automàticament quan acabau la sessió a l’ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta. Solen emprar-se per conservar la informació necessària mentre se us presta un servei en una sola ocasió.

- Galetes persistents: romanen emmagatzemades a l’ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta durant un període determinat, que pot variar d’uns quants minuts a diversos anys.

QUIN TIPUS DE GALETES PODEM UTILITZAR AL NOSTRE LLOC WEB?
 • Galetes tècniques:

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè el nostre lloc web funcioni i hi pugueu navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-vos, donar-vos accés a determinades parts restringides del lloc web si és necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja hàgiu seleccionat, com les vostres preferències de privadesa. Per això, estan activades per defecte i no és necessària la vostra autorització sobre aquest tema.

A través de la configuració del navegador, podeu bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats del nostre lloc web.

 • Galetes d’anàlisi:

Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris del nostre lloc web en general (per exemple, quines seccions del web són les més visitades, quins serveis s’usen més i si funcionen correctament, etc.).

A partir de la informació estadística sobre la navegació al nostre lloc web, podem millorar tant el funcionament del web com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè el nostre lloc web funcioni millor, adaptant-se als nostres usuaris en general. Activant-les contribuireu a aquesta millora contínua.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

 • Galetes de funcionalitat i personalització:

Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les vostres preferències, per personalitzar a la vostra mida determinades característiques i opcions generals del nostre lloc web, cada vegada que hi accediu (per exemple, l’idioma en què se us presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el vostre tipus de navegador, etc.).

Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les millorareu la funcionalitat del lloc web (per exemple, adaptant-se al vostre tipus de navegador) i la personalització d’aquest d’acord amb les vostres preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hàgiu triat en ocasions anteriors), la qual cosa contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat del nostre lloc web durant la vostra navegació.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

 • Galetes de publicitat:

Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos al nostre lloc web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.

Així, per exemple, si se us ha mostrat diverses vegades un mateix anunci al nostre lloc web i no heu mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada al nostre lloc web serà més útil i diversa, i menys repetitiva.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

 • Galetes de publicitat de comportament:

Les galetes de publicitat de comportament ens permeten obtenir informació basada en l’observació dels vostres hàbits i comportaments de navegació al web, a fi de poder mostrar-vos continguts publicitaris que s’ajustin millor als vostres gusts i interessos personals.

Perquè ho entengueu fàcilment, us posarem un exemple fictici: si les vostres darreres cerques al lloc web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, us mostraríem publicitat sobre llibres de suspens.

Per tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que us mostrem al nostre lloc web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gusts i interessos, ajustant-se exclusivament a vós.

Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent. Estan desactivades per defecte.

QUIN TIPUS DE GALETES S’UTILITZEN ACTUALMENT AL NOSTRE LLOC WEB?

A continuació, us informam sobre tots els tipus de galetes que actualment s’utilitzen al nostre lloc web i la finalitat de cada una.

 

Tipus de galeta        Finalitat        Entitat responsable i enllaç a la seva política de privadesa i protecció de dades        Termini (de sessió / persistent)

 

QUÈ PODEU FER AMB LES GALETES?

Quan accediu per primera vegada al nostre lloc web, se us mostra una finestra en la qual us informam que les galetes poden ser de diversos tipus:

 • Les galetes tècniques són necessàries perquè el nostre lloc web pugui funcionar. No necessiten la vostra autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.

 • La resta de galetes serveixen per millorar el nostre lloc web, per personalitzar-lo d’acord amb les vostres preferències o per poder mostrar-vos publicitat ajustada a les vostres cerques, gusts i interessos personals. Podeu acceptar totes aquestes galetes pitjant el botó ACCEPTA, o bé configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant en l’apartat “CONFIGURACIÓ DE GALETES”.     

Us informam també que, una vegada que hàgiu activat qualsevol tipus de galetes, teniu la possibilitat de desactivar-les en el moment que vulgueu, amb el simple pas de desmarcar la casella corresponent en l’apartat “CONFIGURACIÓ DE GALETES” del nostre lloc web. Sempre us serà tan fàcil desactivar les nostres galetes pròpies com activar-les.

Us recordam, així mateix, que, a través de la configuració del navegador, podeu bloquejar o alertar de la presència de galetes, si bé aquest bloqueig pot afectar el correcte funcionament de les diferents funcionalitats del nostre lloc web en el cas de les galetes tècniques necessàries.

Finalment, us informam que, si activau galetes de tercers (empreses externes que presten serveis per al nostre lloc web) i posteriorment voleu desactivar-les, podreu fer-ho de dues maneres: usant les eines de desactivació de galetes del navegador o usant els sistemes habilitats per aquests proveïdors externs.

Perquè us sigui molt més fàcil, a continuació us indicam una sèrie d’enllaços a les pautes de desactivació de galetes dels navegadors d’ús comú:

Google Chrome.

Mozilla Firefox.

Internet Explorer.

Safari.

Safari per a IOS (iPhone i iPad).

Google Chrome per a Android

Google Chrome per a iPhone i iPad

bottom of page